up

Rank 9
Level 101
Heavy Armor Light Plate Mystic Robes
 
 
Wu Xia
Yao Shou
Jian Ling
 
 
 
Yu Mang
Xi Shou
Fa Shih
Yu Ling
Yao Jing
Wu Shih
Hun Ling
heavy heavy light light magic magic
2 items give:
Defense Rating +10

3 items give:
Critical +1%

4 items give:
Attack Rating +10

5 items give:
Defense Rating +10

6 items give:
Attack Rating +20
2 items give:
Defense Rating +10

3 items give:
Critical +1%

4 items give:
Attack Rating +10

5 items give:
Defense Rating +10

6 items give:
Attack Rating +20
2 items give:
Defense Rating +10

3 items give:
Critical +1%

4 items give:
Attack Rating +10

5 items give:
Defense Rating +10

6 items give:
Attack Rating +20
Heavy Armor
2nd cast
Light Plate
2nd cast
Mystic Robes
2nd cast
heavy heavy light light magic magic
2 items give:
Defense Rating +10

3 items give:
Critical +3%

4 items give:
Attack Rating +10

5 items give:
Defense Rating +10

6 items give:
Attack Rating +20
2 items give:
Defense Rating +10

3 items give:
Critical +3%

4 items give:
Attack Rating +10

5 items give:
Defense Rating +10

6 items give:
Attack Rating +20
2 items give:
Defense Rating +10

3 items give:
Critical +3%

4 items give:
Attack Rating +10

5 items give:
Defense Rating +10

6 items give:
Attack Rating +20
Heavy Armor
3nd cast
Light Plate
3nd cast
Mystic Robes
3nd cast
heavy heavy light light magic magic
2 items give:
Critical +3%

3 items give:
Strength +100

4 items give:
Defense Rating +25

5 items give:
Attack Rating +30
2 items give:
Critical +3%

3 items give:
Dexterity +100

4 items give:
Defense Rating +25

5 items give:
Attack Rating +30
2 items give:
Chanting Time -6%

3 items give:
Intelligence +100

4 items give:
Defense Rating +25

5 items give:
Attack Rating +30

Previous      Armor      Next