up

Rank 6
Level 90
Heavy Armor Light Plate Mystic Robes

  
Wu Xia
Yao Shou
 
 
Yu Mang
Xi Shou
Fa Shih
Yu Ling
Yao Jing
Wu Shih
heavy heavy light light magic magic
Jian Ling Hun Ling
light light magic magic

Previous      Armor      Next