up

Quest
Nivel 01-09: Winged Elf
Nivel 10-19: Winged Elf

Nivel 01-09: Humano
Nivel 10-19: Humano

Nivel 01-09: Sin cultivación
Nivel 10-19: Sin cultivación

Nivel 01-09: Tideborn
Nivel 10-19: Tideborn

Nivel 01-09: Earthguard
Nivel 10-19: Earthguard

Nivel 20-29
Nivel 30-39
Nivel 40-49
Nivel 50-59
Nivel 60-69
Nivel 70-79
Nivel 80-89
Nivel 90-99
Nivel 100

Cultivation

Treasure
Daily
Goshiki
Morai
Chrono World: Mundo real
Chrono World: Chrono World 1
Chrono World: Chrono World 2
Chrono World: Chrono World 3
Chrono World: Chrono World 4
 
Craft nivel 1: Winged Elf nivel 5
Craft nivel 1: Humano nivel 5
Craft nivel 1: Sin cultivación nivel 5
Craft nivel 1: Tideborn nivel 5
Craft nivel 1: Earthguard nivel 6

Craft nivel 4: Nivel 50
Craft nivel 6: Nivel 80
Craft nivel 8: Nivel 99
Banker
Pet bag
Jump
Friend
Genio