up

枪戟
☆点钢枪 screenshot
Level: 3
力量: 7
敏捷: 6
物理攻击增长: 12-19
line
☆浑铁枪 screenshot
Level: 8
力量: 16
敏捷: 9
物理攻击增长: 34-56
line
☆烂银枪 screenshot
Level: 16
力量: 34
敏捷: 17
物理攻击增长: 72-119
line
☆蛇形枪 screenshot
Level: 25
力量: 63
敏捷: 30
物理攻击增长: 117-195
line
☆沥泉枪 screenshot
Level: 35
力量: 88
敏捷: 40
物理攻击增长: 169-281
line
☆提炉枪 screenshot
Level: 45
力量: 112
敏捷: 51
物理攻击增长: 223-371
line
☆梨花枪 screenshot
Level: 55
力量: 137
敏捷: 61
物理攻击增长: 278-462
line
★亡骨之枪 screenshot
Level: 60
力量: 149
敏捷: 66
物理攻击增长: 407-679
物理攻击增长 +56
line
☆雁翎枪 screenshot
Level: 65
力量: 161
敏捷: 72
物理攻击增长: 334-556
line
★翡翠长枪 screenshot
Level: 70
力量: 174
敏捷: 77
物理攻击增长: 465-775
物理攻击增长 +63
敏捷 +10~11
 
★破甲枪 screenshot
Level: 70
力量: 174
敏捷: 77
物理攻击增长: 465-775
破甲:一定机率使对方物防降低。
体质 +10~11
line
☆透甲枪 screenshot
Level: 75
力量: 186
敏捷: 82
物理攻击增长: 390-650
line
★魔心长枪 screenshot
Level: 80
力量: 198
敏捷: 87
物理攻击增长: 535-892
致命一击率 +1%
力量 +12~13
躲闪度 +214
line
★锯齿长枪 screenshot
Level: 80
力量: 198
敏捷: 87
物理攻击增长: 535-892
物理攻击增长 +70
力量 +12~13
敏捷 +12~13
line
★龙枪 screenshot
Level: 80
力量: 198
敏捷: 87
物理攻击增长: 535-892
刺甲:一定机率使自已物防提升,
   且反弹25%近身物理伤害。

体质 +12~13
准确度 +178
line
★翡翠之心·九色 screenshot
Level: 80
力量: 198
敏捷: 87
物理攻击增长: 535-892
致命一击率 +2%
物理攻击增长 +70
生命值 +205
line
★★一笑大江横 screenshot
Level: 80
力量: 235
敏捷: 103
物理攻击增长: 972-1619
攻击等级 +50
八阵:一定机率使敌人陷入定身及
   封印状态不能攻击。

物理攻击上限 +118
物理攻击增长 +63
力量 +8~9
敏捷 +8~9
line
★★★一笑大江横 screenshot
Level: 80
力量: 235
敏捷: 103
物理攻击增长: 972-1619
攻击等级 +55~65
八阵:一定机率使敌人陷入定身及
   封印状态不能攻击。

致命一击率 +3%
敏捷 +18~19
力量 +18~19
物理攻击增长 +70
line
★沧海笑 screenshot
Level: 85
力量: 210
敏捷: 93
物理攻击增长: 606-1010
力量 +8~9
物理攻击增长 +42
line
★倚舟笑沧海 screenshot
Level: 85
力量: 210
敏捷: 93
物理攻击增长: 606-1010
力量 +14~15
物理攻击上限 +130
攻击距离 +2.00
 
☆腾蛟枪 screenshot
Level: 85
力量: 210
敏捷: 93
物理攻击增长: 448-746
line
★星辰粉碎枪 screenshot
Level: 90
力量: 223
敏捷: 98
物理攻击增长: 595-991
神圣:一定机率回复自已5%生命,
   且驱散掉自身的负面状态。

体质 +14~15
准确度 +198
line
★沙漠之枪 screenshot
Level: 90
力量: 223
敏捷: 98
物理攻击增长: 595-991
致命一击率 +1%
生命值 +285
line
★狂狮之枪 screenshot
Level: 90
力量: 223
敏捷: 98
物理攻击增长: 595-991
致命一击率 +1%
物理攻击增长 +77
准确度 +198
line
★噬灵兽长枪 screenshot
Level: 90
力量: 223
敏捷: 98
物理攻击增长: 595-991
致命一击率 +1%
物理伤害减免 +1%
物理防御 +264
line
★龙枪·怒火 screenshot
Level: 90
力量: 223
敏捷: 98
物理攻击增长: 595-991
狂战士:一定机率打出加倍伤害,
    但会损失5%的最大生命值。

敏捷 +14~15
生命值 +225
line
★★岳王 screenshot
Level: 90
力量: 223
敏捷: 98
物理攻击增长: 684-1140
信念:一定机率回复自已5%生命,
   并使自已物防和法防提升。

致命一击率 +3%
力量 +25
line
☆闪空 screenshot
Level: 95
力量: 235
敏捷: 103
物理攻击增长: 506-843
line
★黑暗魔女之枪 screenshot
Level: 99
力量: 245
敏捷: 107
物理攻击增长: 660-1100
致命一击率 +2%
体质 +16~17
真气值 +335
line
★王者的长枪 screenshot
Level: 99
力量: 245
敏捷: 107
物理攻击增长: 660-1100
碎灵:一定机率驱散对方有益状态。
准确度 +10%
生命值 +205
 
★鬼灵长枪 screenshot
Level: 99
力量: 245
敏捷: 107
物理攻击增长: 660-1100
致命一击率 +2%
物理伤害减免 +2%
体质 +16~17
line
★巨兽长枪 screenshot
Level: 99
力量: 245
敏捷: 107
物理攻击增长: 660-1100
致命一击率 +2%
攻击距离 +1.00
物理攻击上限 +130
line
★白色沙漠·苍影 screenshot
Level: 99
力量: 245
敏捷: 107
物理攻击增长: 660-1100
致命一击率 +3%
物理攻击上限 +142
生命值 +245
line
★绝天龙牙枪 screenshot
Level: 99
力量: 245
敏捷: 107
物理攻击增长: 660-1100
攻击间隔 -0.05 秒
攻击距离 +1.00
准确度 +218
line
★一戟战三英 screenshot
Level: 100
力量: 235
敏捷: 103
物理攻击增长: 648-1080
Random
line
★地武·裂魂 screenshot
Level: 100
力量: 247
敏捷: 108
物理攻击增长: 535-892
生命值 +205
力量 +16~17
体质 +16~17
猎魔等级 +50
line
★★一骑当千舞云空 screenshot
Level: 100
力量: 247
敏捷: 108
物理攻击增长: 763-1271
八阵:一定机率使敌人陷入定身及
   封印状态不能攻击。

致命一击率 +3%
攻击距离 +2.00
line
★★风声破·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 247
敏捷: 108
物理攻击增长: 763-1271
致命一击率 +3%
物理攻击上限 +142
生命值 +245
line
★★天雷惊 screenshot
Level: 100
力量: 245
敏捷: 107
物理攻击增长: 947-1578
Random
line
★★白色沙漠·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 247
敏捷: 108
物理攻击增长: 763-1271
致命一击率 +3%
物理攻击上限 +142
生命值 +245
 
★★瀚海绝云·烈日 screenshot
Level: 100
力量: 245
敏捷: 107
物理攻击增长: 947-1578
Random
line
★天雷惊 screenshot
Level: 100
力量: 245
敏捷: 107
物理攻击增长: 1042-1736
Random
line
★★天兵·诛心 screenshot
Level: 101
力量: 245
敏捷: 107
物理攻击增长: 660-1100
Random
line
☆血雨 screenshot
Level: 105
力量: 259
敏捷: 114
物理攻击增长: 565-941
line
☆白虹 screenshot
Level: 115
力量: 284
敏捷: 124
物理攻击增长: 624-1040
line
☆破日 screenshot
Level: 125
力量: 308
敏捷: 135
物理攻击增长: 684-1140
line
☆霸王 screenshot
Level: 135
力量: 333
敏捷: 145
物理攻击增长: 745-1241

Previous      Weapon      Next