up

单刀
☆点钢刀 screenshot
Level: 3
力量: 7
敏捷: 6
物理攻击增长: 10-18
line
☆折铁刀 screenshot
Level: 9
力量: 15
敏捷: 12
物理攻击增长: 32-59
line
☆鬼头刀 screenshot
Level: 17
力量: 30
敏捷: 24
物理攻击增长: 64-118
line
☆百战刀 screenshot
Level: 27
力量: 57
敏捷: 44
物理攻击增长: 106-196
line
☆破阵刀 screenshot
Level: 37
力量: 77
敏捷: 59
物理攻击增长: 150-277
line
★玄阴刀 screenshot
Level: 42
力量: 87
敏捷: 66
物理攻击增长: 245-454
致命一击率 +1%
力量 +6~7
真气值 +160
line
☆斩将刀 screenshot
Level: 47
力量: 97
敏捷: 74
物理攻击增长: 194-361
line
☆归尘刀 screenshot
Level: 57
力量: 117
敏捷: 89
物理攻击增长: 240-446
line
★亡骨刀 screenshot
Level: 60
力量: 123
敏捷: 93
物理攻击增长: 339-629
物理攻击增长 +56
line
☆溢彩刀 screenshot
Level: 67
力量: 137
敏捷: 104
物理攻击增长: 287-532
 
★武士刀 screenshot
Level: 70
力量: 143
敏捷: 108
物理攻击增长: 387-718
物理攻击增长 +63
力量 +10~11
line
★鬼将刀 screenshot
Level: 70
力量: 143
敏捷: 108
物理攻击增长: 387-718
迅捷:一定机率使自已攻速提升。
体质 +10~11
line
☆若拙刀 screenshot
Level: 77
力量: 157
敏捷: 119
物理攻击增长: 334-620
line
★巨力大刀 screenshot
Level: 80
力量: 163
敏捷: 123
物理攻击增长: 445-827
致命一击率 +1%
力量 +12~13
准确度 +178
line
★龙刀 screenshot
Level: 80
力量: 163
敏捷: 123
物理攻击增长: 445-827
灵巧:一定机率使自已命中提升。
物理攻击上限 +94
真气值 +235
line
★神罗之刃 screenshot
Level: 80
力量: 163
敏捷: 123
物理攻击增长: 445-827
坚韧:一定机率使自已物防提升。
物理防御 +240
生命值 +205
line
★武士之刃·流火 screenshot
Level: 80
力量: 163
敏捷: 123
物理攻击增长: 445-827
致命一击率 +2%
物理攻击增长 +70
体质 +12~13
line
★★苍云横渡 screenshot
Level: 80
力量: 193
敏捷: 146
物理攻击增长: 808-1501
攻击等级 +50
破甲:一定机率使对方物防降低。
物理攻击增长 +63
生命值 +205
致命一击率 +2%
力量 +8~9
line
★★★苍云横渡 screenshot
Level: 80
力量: 193
敏捷: 146
物理攻击增长: 808-1501
攻击等级 +55~65
破甲:一定机率使对方物防降低。
致命一击率 +3%
生命值: +350
力量 +18~19
物理攻击增长 +70
line
★百人斩 screenshot
Level: 85
力量: 173
敏捷: 131
物理攻击增长: 504-936
力量 +8~9
致命一击率 +1%
 
★万佛斩 screenshot
Level: 85
力量: 173
敏捷: 131
物理攻击增长: 504-936
力量 +14~15
致命一击率 +2%
迅捷:一定机率使自已攻速提升。
line
☆绝情刀 screenshot
Level: 87
力量: 177
敏捷: 134
物理攻击增长: 382-709
line
★梵天魔刀 screenshot
Level: 88
力量: 179
敏捷: 135
物理攻击增长: 485-900
致命一击率 +2%
物理攻击增长 +56
敏捷 +12~13
line
★斩破刀 screenshot
Level: 90
力量: 183
敏捷: 138
物理攻击增长: 494-918
致命一击率 +1%
生命值 +285
line
★恶魔之刃 screenshot
Level: 90
力量: 183
敏捷: 138
物理攻击增长: 494-918
复仇:一定机率回复自已5%生命,
   且使自已物理攻击提升。

物理攻击增长 +77
敏捷 +14~15
line
★无痕利刃 screenshot
Level: 90
力量: 183
敏捷: 138
物理攻击增长: 494-918
挑衅:更容易挑起敌人对自己的仇恨。
物理伤害减免 +2%
体质 +14~15
line
★骑将战刀 screenshot
Level: 90
力量: 183
敏捷: 138
物理攻击增长: 494-918
致命一击率 +1%
敏捷 +14~15
真气值 +310
line
★龙刀·红莲 screenshot
Level: 90
力量: 183
敏捷: 138
物理攻击增长: 494-918
狂战士:一定机率打出加倍伤害,
    但会损失5%的最大生命值。

力量 +14~15
生命值 +225
line
☆断岳 screenshot
Level: 97
力量: 197
敏捷: 149
物理攻击增长: 431-799
line
★黑暗大刀 screenshot
Level: 99
力量: 201
敏捷: 152
物理攻击增长: 549-1019
致命一击率 +2%
物理攻击增长 +84
敏捷 +16~17
 
★圣灵刀 screenshot
Level: 99
力量: 201
敏捷: 152
物理攻击增长: 549-1019
致命一击率 +2%
攻击距离 +1.00
准确度 +218
line
★幻境之刃 screenshot
Level: 99
力量: 201
敏捷: 152
物理攻击增长: 549-1019
狂暴:一定机率使自已进入狂暴状态,物攻
   加倍,攻速提升,但会受加深伤害。

准确度 +10%
生命值 +205
line
★真红之刃 screenshot
Level: 99
力量: 201
敏捷: 152
物理攻击增长: 549-1019
真气盾:一定机率使自己被真气盾包围,
    受到的所有伤害减免20%。

体质 +16~17
生命值 +245
line
★鬼神斩破刀·黑牙 screenshot
Level: 99
力量: 201
敏捷: 152
物理攻击增长: 549-1019
致命一击率 +3%
物理攻击增长 +84
生命值 +245
line
★血溅八方震 screenshot
Level: 100
力量: 193
敏捷: 146
物理攻击增长: 539-1001
Random
line
★★天上天下无双刀 screenshot
Level: 100
力量: 203
敏捷: 153
物理攻击增长: 634-1178
致命一击率 +4%
准确度 +30%
力量 +16~17
line
★★扁舟子·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 203
敏捷: 153
物理攻击增长: 634-1178
致命一击率 +3%
物理攻击增长 +84
生命值 +245
line
★★一水半青山 screenshot
Level: 100
力量: 201
敏捷: 152
物理攻击增长: 788-1462
Random
line
★★鬼神斩破刀·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 203
敏捷: 153
物理攻击增长: 634-1178
致命一击率 +3%
物理攻击增长 +84
生命值 +245
line
★★神罗灭破斩·无我 screenshot
Level: 100
力量: 201
敏捷: 152
物理攻击增长: 788-1462
Random
 
★一水半青山 screenshot
Level: 100
力量: 201
敏捷: 152
物理攻击增长: 867-1608
Random
line
★★王者之心利刃 screenshot
Level: 100
力量: 200
敏捷: 150
物理攻击增长: 798-1481
致命一击率 +4%
物理攻击上限 +130
力量 +14~15

武侠 only
line
★★王者之心 screenshot
Level: 100
力量: 200
敏捷: 150
物理攻击增长: 844-1541
Random

武侠 only
line
★赤炼 screenshot
Level: 105
力量: 213
敏捷: 161
物理攻击增长: 589-1094
致命一击率 +2%
物理攻击上限 +106
敏捷 +12~13
line
☆解牛 screenshot
Level: 107
力量: 217
敏捷: 164
物理攻击增长: 480-890
line
☆地煞 screenshot
Level: 117
力量: 237
敏捷: 179
物理攻击增长: 529-982
line
☆黄泉 screenshot
Level: 127
力量: 257
敏捷: 194
物理攻击增长: 579-1075
line
☆割鹿 screenshot
Level: 137
力量: 277
敏捷: 209
物理攻击增长: 629-1168

Previous      Weapon      Next