up

法宝

巫师
★★无心 screenshot
Level: 1
力量: 1
灵力: 1
物理攻击增长: 1-666
法术攻击增长: 1-666
海无量:受到攻击时有一定几率在9秒内恢复2100点
生命值,同时增加50点元气。
line
小法珠 screenshot
Level: 1
力量: 5
灵力: 3
物理攻击增长: 3-3
法术攻击增长: 3-5
line
☆碧岩法珠 screenshot
Level: 5
力量: 5
灵力: 6
物理攻击增长: 18-22
法术攻击增长: 23-31
line
☆☆☆冰刃·战斗法球 screenshot
Level: 10
力量: 10
灵力: 25
物理攻击增长: 99-121
法术攻击增长: 131-177
法术攻击上限 +9
灵力 +2~3
真气值 +40
line
☆暗火法珠 screenshot
Level: 15
力量: 9
灵力: 37
物理攻击增长: 60-73
法术攻击增长: 78-105
line
★波月宝珠 screenshot
Level: 22
力量: 13
灵力: 67
物理攻击增长: 155-189
法术攻击增长: 205-277
法术攻击上限 +38
力量 +4~5
灵力 +4~5
line
☆青旋法锥 screenshot
Level: 25
力量: 14
灵力: 72
物理攻击增长: 104-127
法术攻击增长: 137-185
line
★玄霁法珠 screenshot
Level: 30
力量: 16
灵力: 91
物理攻击增长: 193-236
法术攻击增长: 256-346
法术攻击增长 +29
物理防御 +118
灵力 +6~7
line
☆定心法珠 screenshot
Level: 35
力量: 18
灵力: 106
物理攻击增长: 150-184
法术攻击增长: 198-268
line
★碧月法锥 screenshot
Level: 43
力量: 21
灵力: 131
物理攻击增长: 267-326
法术攻击增长: 354-479
吟唱时间 -3%
法术攻击增长 +35
体质 +8~9
 
☆玄巫法锥 screenshot
Level: 45
力量: 22
灵力: 137
物理攻击增长: 198-242
法术攻击增长: 262-354
line
☆无恨转轮 screenshot
Level: 55
力量: 26
灵力: 167
物理攻击增长: 247-302
法术攻击增长: 327-443
line
★凤鸣宝珠 screenshot
Level: 56
力量: 27
灵力: 170
物理攻击增长: 332-406
法术攻击增长: 441-597
法术攻击上限 +71
生命值 +125
真气值 +160
line
★炎魂法珠 screenshot
Level: 60
力量: 28
灵力: 182
物理攻击增长: 362-443
法术攻击增长: 482-652
致命一击率 +1%
法术攻击增长 +42
line
☆幽光法牒 screenshot
Level: 65
力量: 30
灵力: 198
物理攻击增长: 297-363
法术攻击增长: 394-533
line
★灭影法锥 screenshot
Level: 69
力量: 32
灵力: 210
物理攻击增长: 409-499
法术攻击增长: 544-736
致命一击率 +1%
法术攻击增长 +42
灵力 +14~15
line
★摄魂夺魄珠 screenshot
Level: 70
力量: 32
灵力: 213
物理攻击增长: 414-506
法术攻击增长: 551-746
法术攻击增长 +56
致命一击率 +1%
line
★焚天密珠 screenshot
Level: 70
力量: 32
灵力: 213
物理攻击增长: 414-506
法术攻击增长: 551-746
法术攻击增长 +56
灵力 +10~11
line
★血哀之轮 screenshot
Level: 74
力量: 34
灵力: 225
物理攻击增长: 435-531
法术攻击增长: 579-783
法术攻击增长 +56
法术攻击增长 +56
体质 +14~15
line
☆混沌法珠 screenshot
Level: 75
力量: 34
灵力: 228
物理攻击增长: 347-424
法术攻击增长: 462-625
 
★蓝焰烈云珠 screenshot
Level: 80
力量: 36
灵力: 243
物理攻击增长: 476-582
法术攻击增长: 635-859
法术攻击增长 +63
灵力 +12~13
致命一击率 +1%
line
★绮梦魔珠 screenshot
Level: 80
力量: 36
灵力: 243
物理攻击增长: 476-582
法术攻击增长: 635-859
法术攻击增长 +63
灵力 +12~13
体质 +12~13
line
★金刚降魔珠 screenshot
Level: 80
力量: 36
灵力: 243
物理攻击增长: 476-582
法术攻击增长: 635-859
法术攻击增长 +63
灵力 +12~13
吟唱时间 -3%
line
★吟血魔轮 screenshot
Level: 80
力量: 36
灵力: 243
物理攻击增长: 476-582
法术攻击增长: 635-859
法术攻击增长 +63
灵力 +12~13
攻击等级 +2
line
★动天法牒 screenshot
Level: 80
力量: 36
灵力: 243
物理攻击增长: 476-582
法术攻击增长: 635-859
致命一击率 +1%
法术攻击上限 +94
体质 +14~15
line
★★三界幻青莲 screenshot
Level: 80
力量: 36
灵力: 243
物理攻击增长: 853-1043
法术攻击增长: 1145-1548
攻击等级 +50
吟唱时间 -6%
法术攻击增长 +63
法术攻击增长 +63
法术攻击增长 +63
法术攻击增长 +63
line
★★★三界幻青莲 screenshot
Level: 80
力量: 36
灵力: 243
物理攻击增长: 853-1043
法术攻击增长: 1145-1548
攻击等级 +55~65
吟唱时间 -5~10%
致命一击率 +3%
防御等级 +3
法术攻击增长 +70
法术攻击增长 +70
line
☆伽罗法珠 screenshot
Level: 85
力量: 38
灵力: 259
物理攻击增长: 398-487
法术攻击增长: 531-718
line
★鬼泣法珠 screenshot
Level: 85
力量: 38
灵力: 259
物理攻击增长: 539-659
法术攻击增长: 720-974
吟唱时间 -6%
真气值 +310
灵力 +18~19
line
★寒月冰魄 screenshot
Level: 90
力量: 40
灵力: 274
物理攻击增长: 529-646
法术攻击增长: 706-955
法术攻击增长 +71
灵力 +14~15
攻击等级 +2
 
★追月流星 screenshot
Level: 90
力量: 40
灵力: 274
物理攻击增长: 529-646
法术攻击增长: 706-955
法术攻击增长 +71
灵力 +14~15
体质 +12~13
line
★幽梦棱晶 screenshot
Level: 90
力量: 40
灵力: 274
物理攻击增长: 529-646
法术攻击增长: 706-955
法术攻击增长 +71
灵力 +14~15
吟唱时间 -3%
line
★冰晶醉花 screenshot
Level: 90
力量: 40
灵力: 274
物理攻击增长: 529-646
法术攻击增长: 706-955
法术攻击增长 +71
灵力 +14~15
致命一击率 +1%
line
★灵音法莲·玄魄 screenshot
Level: 90
力量: 40
灵力: 274
物理攻击增长: 529-646
法术攻击增长: 706-955
吟唱时间 -6%
体质 +18~19
灵力 +18~19
line
★★阎罗 screenshot
Level: 90
力量: 40
灵力: 274
物理攻击增长: 625-763
法术攻击增长: 835-1130
吟唱时间 -10%
真气值 +310
灵力 +18~19
line
☆朱影法莲 screenshot
Level: 95
力量: 42
灵力: 289
物理攻击增长: 450-550
法术攻击增长: 600-812
line
★别梦咒逝川 screenshot
Level: 95
力量: 42
灵力: 289
物理攻击增长: 587 - 718
法术攻击增长: 785 - 1062
致命一击率 +2%
体质 +18~19
灵力 +18~19
line
★龙之号令 screenshot
Level: 95
力量: 44
灵力: 301
物理攻击增长: 414-506
法术攻击增长: 551-746
致命一击率 +2%
生命值 +85
法术攻击上限 +83
猎魔等级 +45
line
★九鬼历劫珠 screenshot
Level: 97
力量: 43
灵力: 295
物理攻击增长: 577-705
法术攻击增长: 770-1042
致命一击率 +2%
体质 +18~19
灵力 +18~19
line
★法海轮回 screenshot
Level: 99
力量: 44
灵力: 301
物理攻击增长: 587-718
法术攻击增长: 785-1062
法术攻击上限 +83
灵力 +16~17
攻击等级 +2
 
★碧澜寒玉 screenshot
Level: 99
力量: 44
灵力: 301
物理攻击增长: 587-718
法术攻击增长: 785-1062
法术攻击上限 +83
灵力 +16~17
体质 +14~15
line
★星月齐辉 screenshot
Level: 99
力量: 44
灵力: 301
物理攻击增长: 587-718
法术攻击增长: 785-1062
法术攻击上限 +83
灵力 +16~17
吟唱时间 -3%
line
★斗转星移 screenshot
Level: 99
力量: 44
灵力: 301
物理攻击增长: 587-718
法术攻击增长: 785-1062
法术攻击上限 +83
灵力 +16~17
致命一击率 +1%
line
★海狱法珠·镇魂 screenshot
Level: 99
力量: 44
灵力: 301
物理攻击增长: 587-718
法术攻击增长: 785-1062
吟唱时间 -6%
法术攻击增长 +100
灵力 +18~19
line
★地武·镇星 screenshot
Level: 100
力量: 44
灵力: 302
物理攻击增长: 476-582
法术攻击增长: 635-859
生命值 +205
灵力 +16~17
体质 +16~17
猎魔等级 +50
line
★★烈焰血羽珠 screenshot
Level: 100
力量: 44
灵力: 304
物理攻击增长: 678-829
法术攻击增长: 908-1228
致命一击率 +4%
吟唱时间 -6%
法术攻击上限 +142
line
★★别梦咒逝川·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 44
灵力: 304
物理攻击增长: 678-829
法术攻击增长: 908-1228
致命一击率 +2%
体质 +18~19
灵力 +18~19
line
★★三秋菩提恨 screenshot
Level: 100
力量: 44
灵力: 304
物理攻击增长: 771-942
法术攻击增长: 1033-1397
Random
line
★★海狱珠·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 44
灵力: 304
物理攻击增长: 678-829
法术攻击增长: 908-1228
吟唱时间 -6%
法术攻击增长 +100
灵力 +18~19
line
★★海狱溟歌珠 screenshot
Level: 100
力量: 44
灵力: 304
物理攻击增长: 771-942
法术攻击增长: 1033-1397
Random
 
★三秋菩提恨 screenshot
Level: 100
力量: 44
灵力: 304
物理攻击增长: 848-1036
法术攻击增长: 1136-1537
Random
line
★★金澜法珠 screenshot
Level: 100
力量: 44
灵力: 304
物理攻击增长: 587-718
法术攻击增长: 785-1062
海无量:受到攻击时有一定几率在9秒内恢复2100点
生命值,同时增加50点元气。

生命值 +350
攻击等级 +2
line
★★巫祖之心法樽 screenshot
Level: 100
力量: 44
灵力: 304
物理攻击增长: 798-976
法术攻击增长: 1070-1448
致命一击率 +4%
法术攻击上限 +154
法术攻击上限 +154
line
★★巫祖之心 screenshot
Level: 100
力量: 44
灵力: 304
物理攻击增长: 844-1026
法术攻击增长: 1121-1507
Random
line
★★天兵·无妄法球 screenshot
Level: 101
力量: 44
灵力: 304
物理攻击增长: 587-718
法术攻击增长: 785-1062
Random
line
★★神祭法珠 screenshot
Level: 101
力量: 45
灵力: 308
物理攻击增长: 898-1097
法术攻击增长: 1204-1629
攻击等级 +30
吟唱时间 -10%
灵力 +10~11
防御等级 +3
生命值 +205
line
★★★神祭之言 screenshot
Level: 101
力量: 45
灵力: 308
物理攻击增长: 916-1119
法术攻击增长: 1228-1662
攻击等级 +40
吟唱时间 -10%
灵力 +10~11
防御等级 +3
生命值 +205
line
★★★神言拂三界 screenshot
Level: 101
力量: 45
灵力: 308
物理攻击增长: 916-1119
法术攻击增长: 1228-1662
攻击等级 +70
太清咒:受到攻击时有一定几率解除自身异常状态,同时免疫击晕
、减速效果,移动速度提高200%,持续5秒。

吟唱时间 -12%
灵力 +25
生命值: +500
防御等级 +5
法术攻击增长 +84
line
★★★神祭 screenshot
Level: 101
力量: 45
灵力: 308
物理攻击增长: 1008-1231
法术攻击增长: 1351-1828
Random

Previous      Weapon      Nothing