up

宝轮
★★叹潇湘 screenshot
Level: 1
力量: 1
灵力: 1
物理攻击增长: 1-666
法术攻击增长: 1-666
太清咒:受到攻击时有一定几率解除自身异常状态,同时免疫击晕
、减速效果,移动速度提高200%,持续5秒。


羽灵 only
line
☆金刚撅 screenshot
Level: 4
力量: 5
灵力: 7
物理攻击增长: 11-15
法术攻击增长: 17-26
line
☆韦陀杵 screenshot
Level: 11
力量: 8
灵力: 22
物理攻击增长: 33-45
法术攻击增长: 52-78
line
☆净土轮 screenshot
Level: 19
力量: 12
灵力: 46
物理攻击增长: 60-81
法术攻击增长: 95-142
line
☆日月钺 screenshot
Level: 29
力量: 19
灵力: 87
物理攻击增长: 96-129
法术攻击增长: 152-227
line
☆降魔杵 screenshot
Level: 39
力量: 24
灵力: 117
物理攻击增长: 132-179
法术攻击增长: 211-316
line
★阴阳夺魄轮 screenshot
Level: 43
力量: 26
灵力: 129
物理攻击增长: 208-281
法术攻击增长: 333-499
吟唱时间 -3%
法术攻击增长 +35
体质 +6~7
line
☆明王轮 screenshot
Level: 49
力量: 29
灵力: 147
物理攻击增长: 170-230
法术攻击增长: 271-406
line
☆罗喉轮 screenshot
Level: 59
力量: 34
灵力: 177
物理攻击增长: 208-281
法术攻击增长: 333-499
line
☆昊天轮 screenshot
Level: 69
力量: 39
灵力: 207
物理攻击增长: 247-334
法术攻击增长: 396-594
 
☆五行轮 screenshot
Level: 79
力量: 44
灵力: 237
物理攻击增长: 287-388
法术攻击增长: 460-690
line
★沉水龙雀 screenshot
Level: 79
力量: 44
灵力: 237
物理攻击增长: 367-497
法术攻击增长: 591-887
法术攻击上限 +94
灵力 +8~9
真气值 +235
line
★魂命环 screenshot
Level: 80
力量: 44
灵力: 240
物理攻击增长: 372-502
法术攻击增长: 598-897
法术攻击增长 +70
灵力 +12~13
敏捷 +12~13
line
★★血染斜阳红 screenshot
Level: 80
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 674-912
法术攻击增长: 1091-1637
攻击等级 +50
吟唱时间 -6%
法术攻击增长 +63
法术攻击增长 +63
法术攻击增长 +63
法术攻击增长 +63
line
★★★血染斜阳红 screenshot
Level: 80
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 674-912
法术攻击增长: 1091-1637
攻击等级 +55~65
吟唱时间 -5~10%
致命一击率 +3%
物理伤害减免 +5%
法术攻击增长 +70
法术攻击增长 +70
line
★潋滟 screenshot
Level: 85
力量: 44
灵力: 255
物理攻击增长: 421-569
法术攻击增长: 678-1017
灵力 +10~11
法术攻击增长 +42
line
★潋滟千波 screenshot
Level: 85
力量: 47
灵力: 255
物理攻击增长: 421-569
法术攻击增长: 678-1017
灵力 +14~15
法术攻击增长 +70
吟唱时间 -3%
line
☆三界轮 screenshot
Level: 89
力量: 49
灵力: 267
物理攻击增长: 327-442
法术攻击增长: 525-788
line
★逆命之轮 screenshot
Level: 90
力量: 49
灵力: 270
物理攻击增长: 413-558
法术攻击增长: 665-997
吟唱时间 -3%
法术攻击增长 +77
灵力 +14~15
line
★魂舞宝环·烈 screenshot
Level: 90
力量: 49
灵力: 270
物理攻击增长: 413-558
法术攻击增长: 665-997
致命一击率 +2%
生命值 +205
真气值 +360
 
★巫月 screenshot
Level: 95
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 441-597
法术攻击增长: 712-1067
致命一击率 +1%
法术攻击上限 +94
灵力 +10~11
line
☆伏虎 screenshot
Level: 99
力量: 54
灵力: 297
物理攻击增长: 367-497
法术攻击增长: 591-887
line
★逆命王轮·疾 screenshot
Level: 99
力量: 54
灵力: 297
物理攻击增长: 458-620
法术攻击增长: 739-1108
吟唱时间 -6%
灵力 +16~17
体质 +16~17
line
★云罗碧沙 screenshot
Level: 100
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 450-608
法术攻击增长: 725-1088
Random
line
★地武·天威法轮 screenshot
Level: 100
力量: 54
灵力: 300
物理攻击增长: 372-502
法术攻击增长: 598-897
生命值 +205
灵力 +16~17
体质 +16~17
猎魔等级 +50
line
★★一花分五叶·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 54
灵力: 300
物理攻击增长: 529-716
法术攻击增长: 855-1282
吟唱时间 -6%
灵力 +16~17
体质 +16~17
line
★★六道一转轮 screenshot
Level: 100
力量: 54
灵力: 297
物理攻击增长: 657-889
法术攻击增长: 1063-1594
Random
line
★★逆命王轮·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 54
灵力: 300
物理攻击增长: 529-716
法术攻击增长: 855-1282
吟唱时间 -6%
灵力 +16~17
体质 +16~17
line
★★天命之轮·无限 screenshot
Level: 100
力量: 54
灵力: 297
物理攻击增长: 657-889
法术攻击增长: 1063-1594
Random
line
★六道一转轮 screenshot
Level: 100
力量: 54
灵力: 297
物理攻击增长: 723-978
法术攻击增长: 1169-1753
Random
 
★★卓越之光宝轮 screenshot
Level: 100
力量: 50
灵力: 300
物理攻击增长: 666-900
法术攻击增长: 1077-1616
致命一击率 +4%
吟唱时间 -6%
真气值 +310

羽灵 only
line
★★卓越之光 screenshot
Level: 100
力量: 50
灵力: 300
物理攻击增长: 709-948
法术攻击增长: 1129-1678
Random

羽灵 only
line
★★圣洁法轮 screenshot
Level: 101
力量: 55
灵力: 303
物理攻击增长: 700-947
法术攻击增长: 1134-1700
攻击等级 +30
致命一击率 +4%
灵力 +10~11
法术攻击增长 +63
生命值 +205

羽灵 only
line
★★★圣洁之名 screenshot
Level: 101
力量: 55
灵力: 303
物理攻击增长: 714-966
法术攻击增长: 1157-1734
攻击等级 +40
致命一击率 +4%
灵力 +10~11
法术攻击增长 +63
生命值 +205

羽灵 only
line
★★★圣洁以祭神 screenshot
Level: 101
力量: 55
灵力: 303
物理攻击增长: 714-966
法术攻击增长: 1157-1734
攻击等级 +70
太清咒:受到攻击时有一定几率解除自身异常状态,同时免疫击晕
、减速效果,移动速度提高200%,持续5秒。

吟唱时间 -12%
灵力 +25
生命值: +500
法术攻击增长 +84
法术攻击增长 +84

羽灵 only
line
★★★圣洁 screenshot
Level: 101
力量: 55
灵力: 303
物理攻击增长: 785-1063
法术攻击增长: 1273-1907
Random

羽灵 only
line
☆降龙 screenshot
Level: 109
力量: 59
灵力: 327
物理攻击增长: 408-552
法术攻击增长: 658-987
line
☆天机 screenshot
Level: 119
力量: 64
灵力: 357
物理攻击增长: 450-608
法术攻击增长: 725-1088
line
☆转生 screenshot
Level: 129
力量: 69
灵力: 387
物理攻击增长: 491-665
法术攻击增长: 793-1189
line
☆大自在 screenshot
Level: 139
力量: 74
灵力: 417
物理攻击增长: 533-722
法术攻击增长: 862-1292

Previous      Weapon      Next