up

幡杖
★★刹那芳华 screenshot
Level: 1
力量: 1
灵力: 1
物理攻击增长: 1-666
法术攻击增长: 1-666
海无量:受到攻击时有一定几率在9秒内恢复2100点
生命值,同时增加50点元气。


妖精 only
line
☆修竹杖 screenshot
Level: 3
力量: 5
灵力: 5
物理攻击增长: 10-12
法术攻击增长: 11-20
line
☆鹿角杖 screenshot
Level: 9
力量: 7
灵力: 18
物理攻击增长: 31-38
法术攻击增长: 37-68
line
☆符文杖 screenshot
Level: 17
力量: 12
灵力: 40
物理攻击增长: 62-76
法术攻击增长: 74-136
line
☆咒血杖 screenshot
Level: 27
力量: 19
灵力: 79
物理攻击增长: 103-126
法术攻击增长: 123-227
line
☆菩提杖 screenshot
Level: 37
力量: 24
灵力: 109
物理攻击增长: 146-178
法术攻击增长: 174-323
line
☆辟邪幡 screenshot
Level: 47
力量: 30
灵力: 138
物理攻击增长: 189-231
法术攻击增长: 227-420
line
★菩提宝杖 screenshot
Level: 52
力量: 33
灵力: 153
物理攻击增长: 293-358
法术攻击增长: 352-654
法术攻击上限 +71
生命值 +125
真气值 +160
line
☆逝水幡 screenshot
Level: 57
力量: 35
灵力: 168
物理攻击增长: 234-286
法术攻击增长: 281-521
line
☆招魂幡 screenshot
Level: 67
力量: 41
灵力: 197
物理攻击增长: 279-341
法术攻击增长: 336-623
 
☆驱魔幡 screenshot
Level: 77
力量: 46
灵力: 227
物理攻击增长: 326-398
法术攻击增长: 392-727
line
★★梵天不周 screenshot
Level: 80
力量: 56
灵力: 280
物理攻击增长: 787-962
法术攻击增长: 955-1773
攻击等级 +50
致命一击率 +2%
吟唱时间 -3%
生命值 +205
生命值 +205
生命值 +205
line
★★★何人共与醉 screenshot
Level: 80
力量: 56
灵力: 280
物理攻击增长: 787-962
法术攻击增长: 955-1773
攻击等级 +55~65
吟唱时间 -5~10%
致命一击率 +3%
生命值: +350
法术攻击上限 +130
法术攻击上限 +130
line
★焚玉 screenshot
Level: 85
力量: 51
灵力: 250
物理攻击增长: 491-600
法术攻击增长: 593-1102
法术攻击增长 +42
物理伤害减免 +1%
line
★业火焚玉 screenshot
Level: 85
力量: 51
灵力: 250
物理攻击增长: 491-600
法术攻击增长: 593-1102
法术攻击增长 +70
物理伤害减免 +2%
物理防御 +289
line
☆疯魔幡 screenshot
Level: 87
力量: 52
灵力: 256
物理攻击增长: 372-455
法术攻击增长: 448-832
line
★★玄奘 screenshot
Level: 90
力量: 53
灵力: 265
物理攻击增长: 554-677
法术攻击增长: 670-1244
致命一击率 +3%
灵力 +25
生命值 +350
line
★阳炎之幡·破 screenshot
Level: 90
力量: 53
灵力: 265
物理攻击增长: 482-589
法术攻击增长: 582-1080
致命一击率 +1%
吟唱时间 -3%
法术攻击增长 +70
line
★百花杀 screenshot
Level: 95
力量: 56
灵力: 280
物理攻击增长: 535-654
法术攻击增长: 646-1200
力量 +12~13
致命一击率 +1%
line
★神泣百花杀 screenshot
Level: 95
力量: 56
灵力: 280
物理攻击增长: 535-654
法术攻击增长: 646-1200
力量 +16~17
致命一击率 +2%
物理攻击增长 +91
 
☆雷音 screenshot
Level: 97
力量: 57
灵力: 286
物理攻击增长: 419-513
法术攻击增长: 506-939
line
★九尺墨影 screenshot
Level: 97
力量: 57
灵力: 286
物理攻击增长: 525-642
法术攻击增长: 635-1178
致命一击率 +1%
法术攻击上限 +106
灵力 +10~11
line
★神护之杖·固 screenshot
Level: 99
力量: 58
灵力: 292
物理攻击增长: 535-654
法术攻击增长: 646-1200
物理伤害减免 +2%
物理防御 +289
生命值 +285
line
★渡鸟之力 screenshot
Level: 100
力量: 56
灵力: 280
物理攻击增长: 525-642
法术攻击增长: 635-1178
Random
line
★★神泣百花杀·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 59
灵力: 295
物理攻击增长: 618-755
法术攻击增长: 748-1389
力量 +16~17
致命一击率 +2%
物理攻击增长 +91
line
★★花尽千霜默 screenshot
Level: 100
力量: 56
灵力: 280
物理攻击增长: 767-938
法术攻击增长: 930-1727
Random
line
★★神护之杖·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 59
灵力: 295
物理攻击增长: 618-755
法术攻击增长: 748-1389
物理伤害减免 +2%
物理防御 +289
生命值 +285
line
★★诸神之杖·守护 screenshot
Level: 100
力量: 56
灵力: 280
物理攻击增长: 767-938
法术攻击增长: 930-1727
Random
line
★花尽千霜默 screenshot
Level: 100
力量: 56
灵力: 280
物理攻击增长: 844-1032
法术攻击增长: 1023-1900
Random
line
★★预言之歌法杖 screenshot
Level: 100
力量: 50
灵力: 300
物理攻击增长: 777-950
法术攻击增长: 943-1750
致命一击率 +4%
物理攻击增长 +77
物理防御 +313

妖精 only
 
★★预言之歌 screenshot
Level: 100
力量: 50
灵力: 300
物理攻击增长: 823-999
法术攻击增长: 992-1815
Random

妖精 only
line
★★天行法杖 screenshot
Level: 101
力量: 60
灵力: 298
物理攻击增长: 817-999
法术攻击增长: 992-1842
攻击等级 +30
致命一击率 +4%
灵力 +10~11
物理防御 +313
生命值 +205

妖精 only
line
★★★天行之道 screenshot
Level: 101
力量: 60
灵力: 298
物理攻击增长: 833-1019
法术攻击增长: 1012-1879
攻击等级 +40
致命一击率 +4%
灵力 +10~11
物理防御 +313
生命值 +205

妖精 only
line
★★★天道任我行 screenshot
Level: 101
力量: 60
灵力: 298
物理攻击增长: 833-1019
法术攻击增长: 1012-1879
攻击等级 +70
太清咒:受到攻击时有一定几率解除自身异常状态,同时免疫击晕
、减速效果,移动速度提高200%,持续5秒。

吟唱时间 -12%
灵力 +25
生命值: +500
致命一击率 +5%
法术攻击增长 +84

妖精 only
line
★★★天行 screenshot
Level: 101
力量: 60
灵力: 298
物理攻击增长: 916-1121
法术攻击增长: 1113-2067
Random

妖精 only
line
★逸龙 screenshot
Level: 105
力量: 62
灵力: 309
物理攻击增长: 574-701
法术攻击增长: 694-1288
致命一击率 +2%
法术攻击增长 +63
生命值 +185
line
☆般若 screenshot
Level: 107
力量: 63
灵力: 315
物理攻击增长: 467-571
法术攻击增长: 564-1047
line
☆九华 screenshot
Level: 117
力量: 68
灵力: 345
物理攻击增长: 515-630
法术攻击增长: 623-1156
line
☆逆天 screenshot
Level: 127
力量: 74
灵力: 374
物理攻击增长: 564-689
法术攻击增长: 682-1266
line
☆涅磐 screenshot
Level: 137
力量: 79
灵力: 404
物理攻击增长: 613-749
法术攻击增长: 742-1377

Previous      Weapon      Next