up

法剑
★★流水行云 screenshot
Level: 1
力量: 1
灵力: 1
物理攻击增长: 1-666
法术攻击增长: 1-666
海无量:受到攻击时有一定几率在9秒内恢复2100点
生命值,同时增加50点元气。


法师 only
line
☆桃木剑 screenshot
Level: 2
力量: 5
灵力: 4
物理攻击增长: 6-8
法术攻击增长: 9-11
line
☆松纹剑 screenshot
Level: 7
力量: 6
灵力: 14
物理攻击增长: 20-30
法术攻击增长: 36-43
line
☆七星剑 screenshot
Level: 15
力量: 10
灵力: 36
物理攻击增长: 46-69
法术攻击增长: 82-101
line
★玄影法剑 screenshot
Level: 22
力量: 15
灵力: 66
物理攻击增长: 121-181
法术攻击增长: 217-265
法术攻击增长 +23
物理攻击增长 +23
敏捷 +4~5
line
☆天师剑 screenshot
Level: 24
力量: 16
灵力: 72
物理攻击增长: 77-116
法术攻击增长: 138-169
line
★藏星剑 screenshot
Level: 30
力量: 19
灵力: 90
物理攻击增长: 158-237
法术攻击增长: 284-347
法术攻击增长 +29
真气值 +135
物理防御 +118
line
☆摇光剑 screenshot
Level: 34
力量: 21
灵力: 102
物理攻击增长: 113-170
法术攻击增长: 203-249
line
☆达摩剑 screenshot
Level: 44
力量: 26
灵力: 132
物理攻击增长: 150-225
法术攻击增长: 271-331
line
☆真武剑 screenshot
Level: 54
力量: 31
灵力: 162
物理攻击增长: 188-282
法术攻击增长: 340-415
 
★古木法剑 screenshot
Level: 60
力量: 34
灵力: 180
物理攻击增长: 282-422
法术攻击增长: 511-624
法术攻击增长 +56
line
☆玉清剑 screenshot
Level: 64
力量: 36
灵力: 192
物理攻击增长: 227-340
法术攻击增长: 410-501
line
★哀叹剑 screenshot
Level: 70
力量: 39
灵力: 210
物理攻击增长: 322-482
法术攻击增长: 584-713
真气值 +235
体质 +10~11
line
★修罗剑 screenshot
Level: 70
力量: 39
灵力: 210
物理攻击增长: 322-482
法术攻击增长: 584-713
法术攻击增长 +63
灵力 +10~11
line
★灵犀释厄剑 screenshot
Level: 70
力量: 39
灵力: 210
物理攻击增长: 330-494
法术攻击增长: 598-731
法术攻击增长 +56
物理防御 +216
躲闪度 +214
line
☆上清剑 screenshot
Level: 74
力量: 41
灵力: 222
物理攻击增长: 266-399
法术攻击增长: 482-589
line
★夜叉法剑 screenshot
Level: 80
力量: 44
灵力: 240
物理攻击增长: 370-555
法术攻击增长: 673-822
致命一击率 +1%
物理防御 +216
灵力 +12~13
line
★无茫剑 screenshot
Level: 80
力量: 44
灵力: 240
物理攻击增长: 370-555
法术攻击增长: 673-822
吟唱时间 -3%
法术攻击上限 +118
生命值 +165
line
★帝释天·幻 screenshot
Level: 80
力量: 44
灵力: 240
物理攻击增长: 370-555
法术攻击增长: 673-822
致命一击率 +2%
法术攻击增长 +70
体质 +12~13
line
★★花醉三千客 screenshot
Level: 80
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 672-1008
法术攻击增长: 1228-1500
攻击等级 +50
物理伤害减免 +3%
灵力 +8~9
体质 +8~9
灵力 +8~9
体质 +8~9
 
★★★花醉三千客 screenshot
Level: 80
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 672-1008
法术攻击增长: 1228-1500
攻击等级 +55~65
吟唱时间 -5~10%
致命一击率 +3%
灵力 +18~19
体质 +18~19
法术攻击增长 +70
line
☆太清剑 screenshot
Level: 84
力量: 46
灵力: 252
物理攻击增长: 306-458
法术攻击增长: 554-677
line
★倚天镇魂剑 screenshot
Level: 89
力量: 49
灵力: 267
物理攻击增长: 407-610
法术攻击增长: 740-904
敏捷 +10~11
体质 +10~11
灵力 +10~11
line
★梦幻 screenshot
Level: 90
力量: 49
灵力: 270
物理攻击增长: 411-616
法术攻击增长: 748-914
致命一击率 +1%
灵力 +14~15
躲闪度 +262
line
★幽魂破尽剑 screenshot
Level: 90
力量: 49
灵力: 270
物理攻击增长: 411-616
法术攻击增长: 748-914
吟唱时间 -3%
灵力 +14~15
体质 +14~15
line
★八荒六合·乱 screenshot
Level: 90
力量: 49
灵力: 270
物理攻击增长: 411-616
法术攻击增长: 748-914
吟唱时间 -6%
法术攻击增长 +77
真气值 +335
line
★★子牙 screenshot
Level: 90
力量: 49
灵力: 270
物理攻击增长: 473-709
法术攻击增长: 862-1053
吟唱时间 -10%
物理伤害减免 +3%
法术攻击上限 +250
line
☆太阴 screenshot
Level: 94
力量: 51
灵力: 282
物理攻击增长: 346-519
法术攻击增长: 628-767
line
★一花一世界 screenshot
Level: 95
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 456-684
法术攻击增长: 831-1016
体质 +14~15
物理伤害减免 +1%
line
★一叶一菩提 screenshot
Level: 95
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 456-684
法术攻击增长: 831-1016
体质 +16~17
物理伤害减免 +3%
物理防御 +240
 
★天瀑 screenshot
Level: 95
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 456-684
法术攻击增长: 831-1016
致命一击率 +1%
法术攻击增长 +56
生命值 +165
line
★逆鳞 screenshot
Level: 95
力量: 54
灵力: 297
物理攻击增长: 322-482
法术攻击增长: 584-713
致命一击率 +2%
生命值 +85
法术攻击上限 +83
猎魔等级 +45
line
★九鬼闪雷 screenshot
Level: 98
力量: 53
灵力: 294
物理攻击增长: 452-678
法术攻击增长: 823-1006
致命一击率 +2%
物理伤害减免 +2%
生命值 +185
line
★泡影 screenshot
Level: 99
力量: 54
灵力: 297
物理攻击增长: 456-684
法术攻击增长: 831-1016
吟唱时间 -6%
体质 +14~15
生命值 +205
line
★天魔恸哭剑 screenshot
Level: 99
力量: 54
灵力: 297
物理攻击增长: 456-684
法术攻击增长: 831-1016
致命一击率 +2%
法术攻击增长 +84
灵力 +16~17
line
★迦楼罗火翼 screenshot
Level: 99
力量: 54
灵力: 297
物理攻击增长: 456-684
法术攻击增长: 831-1016
吟唱时间 -6%
物理伤害减免 +2%
生命值 +205
line
★蜃楼 screenshot
Level: 99
力量: 54
灵力: 297
物理攻击增长: 456-684
法术攻击增长: 831-1016
吟唱时间 -6%
灵力 +16~17
真气值 +360
line
★仙魔俱灭·无灵 screenshot
Level: 99
力量: 54
灵力: 297
物理攻击增长: 456-684
法术攻击增长: 831-1016
致命一击率 +3%
法术攻击上限 +142
生命值 +245
line
★共醉重阳 screenshot
Level: 100
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 448-672
法术攻击增长: 816-997
Random
line
★★森罗万象 screenshot
Level: 100
力量: 54
灵力: 300
物理攻击增长: 527-791
法术攻击增长: 961-1175
致命一击率 +4%
吟唱时间 -6%
灵力 +16~17
 
★★一叶一菩提·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 54
灵力: 300
物理攻击增长: 527-791
法术攻击增长: 961-1175
物理防御 +240
物理伤害减免 +3%
体质 +16~17
line
★★一沙一世界 screenshot
Level: 100
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 655-982
法术攻击增长: 1196-1462
Random
line
★★仙魔俱灭·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 54
灵力: 300
物理攻击增长: 527-791
法术攻击增长: 961-1175
致命一击率 +3%
法术攻击上限 +142
生命值 +245
line
★★十方轮回·世界 screenshot
Level: 100
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 655-982
法术攻击增长: 1196-1462
Random
line
★一沙一世界 screenshot
Level: 100
力量: 52
灵力: 285
物理攻击增长: 721-1080
法术攻击增长: 1316-1608
Random
line
★★自然之语法剑 screenshot
Level: 100
力量: 50
灵力: 300
物理攻击增长: 663-995
法术攻击增长: 1212-1481
致命一击率 +4%
法术攻击上限 +130
灵力 +14~15

法师 only
line
★★自然之语 screenshot
Level: 100
力量: 50
灵力: 300
物理攻击增长: 706-1045
法术攻击增长: 1266-1541
Random

法师 only
line
★★天兵·星陨 screenshot
Level: 101
力量: 54
灵力: 300
物理攻击增长: 456-684
法术攻击增长: 831-1016
Random
line
★★镇魂法剑 screenshot
Level: 101
力量: 55
灵力: 303
物理攻击增长: 698-1046
法术攻击增长: 1275-1559
攻击等级 +30
吟唱时间 -10%
灵力 +10~11
致命一击率 +2%
生命值 +205

法师 only
line
★★★镇魂之曲 screenshot
Level: 101
力量: 55
灵力: 303
物理攻击增长: 712-1067
法术攻击增长: 1301-1590
攻击等级 +40
吟唱时间 -10%
灵力 +10~11
致命一击率 +2%
生命值 +205

法师 only
 
★★★安曲镇亡魂 screenshot
Level: 101
力量: 55
灵力: 303
物理攻击增长: 712-1067
法术攻击增长: 1301-1590
攻击等级 +70
太清咒:受到攻击时有一定几率解除自身异常状态,同时免疫击晕
、减速效果,移动速度提高200%,持续5秒。

吟唱时间 -12%
灵力 +25
生命值: +500
致命一击率 +5%
法术攻击增长 +84

法师 only
line
★★★镇魂 screenshot
Level: 101
力量: 55
灵力: 303
物理攻击增长: 783-1174
法术攻击增长: 1431-1749
Random

法师 only
line
☆太阳 screenshot
Level: 104
力量: 56
灵力: 312
物理攻击增长: 387-580
法术攻击增长: 703-859
line
☆太乙 screenshot
Level: 114
力量: 61
灵力: 342
物理攻击增长: 428-641
法术攻击增长: 778-951
line
★如律令 screenshot
Level: 115
力量: 62
灵力: 345
物理攻击增长: 540-810
法术攻击增长: 985-1203
致命一击率 +3%
法术攻击增长 +77
line
☆太虚 screenshot
Level: 124
力量: 66
灵力: 372
物理攻击增长: 469-703
法术攻击增长: 854-1044
line
☆太上 screenshot
Level: 134
力量: 71
灵力: 402
物理攻击增长: 511-766
法术攻击增长: 931-1137

Previous      Weapon      Next