up

短杖
★★落木萧萧 screenshot
Level: 1
力量: 1
灵力: 1
物理攻击增长: 1-666
法术攻击增长: 1-666
太清咒:受到攻击时有一定几率解除自身异常状态,同时免疫击晕
、减速效果,移动速度提高200%,持续5秒。


魅灵 only
line
法杖 screenshot
Level: 1
力量: 5
灵力: 3
物理攻击增长: 3-3
法术攻击增长: 5-5
line
☆短木杖 screenshot
Level: 1
力量: 5
灵力: 3
物理攻击增长: 3-3
法术攻击增长: 5-5
line
☆骨节杖 screenshot
Level: 5
力量: 6
灵力: 10
物理攻击增长: 12-15
法术攻击增长: 27-28
line
☆绿玉杖 screenshot
Level: 13
力量: 9
灵力: 32
物理攻击增长: 35-42
法术攻击增长: 77-79
line
☆☆☆流星杖 screenshot
Level: 19
力量: 11
灵力: 46
物理攻击增长: 74-90
法术攻击增长: 170-198
法术攻击增长 +6
灵力 +2~3
line
☆亡灵杖 screenshot
Level: 21
力量: 14
灵力: 64
物理攻击增长: 59-72
法术攻击增长: 131-134
line
★烈炎杖 screenshot
Level: 22
力量: 14
灵力: 67
物理攻击增长: 106-129
法术攻击增长: 238-243
法术攻击上限 +38
体质 +4~5
灵力 +4~5
line
☆聚灵杖 screenshot
Level: 31
力量: 18
灵力: 94
物理攻击增长: 90-110
法术攻击增长: 202-206
line
☆镇魂杖 screenshot
Level: 41
力量: 23
灵力: 125
物理攻击增长: 122-149
法术攻击增长: 275-281
 
☆通幽杖 screenshot
Level: 51
力量: 27
灵力: 155
物理攻击增长: 155-189
法术攻击增长: 351-358
line
★驱龙杖 screenshot
Level: 60
力量: 31
灵力: 182
物理攻击增长: 247-301
法术攻击增长: 562-573
致命一击率 +1%
法术攻击增长 +42
灵力 +8~9
line
☆启明杖 screenshot
Level: 61
力量: 32
灵力: 186
物理攻击增长: 188-230
法术攻击增长: 428-436
line
★不动杖 screenshot
Level: 70
力量: 36
灵力: 213
物理攻击增长: 282-344
法术攻击增长: 642-655
法术攻击增长 +63
灵力 +10~11
真气值 +210
line
☆役鬼杖 screenshot
Level: 71
力量: 36
灵力: 216
物理攻击增长: 222-272
法术攻击增长: 506-516
line
★不动之杖·阳炎 screenshot
Level: 80
力量: 40
灵力: 243
物理攻击增长: 324-396
法术攻击增长: 740-755
法术攻击上限 +106
灵力 +12~13
体质 +12~13
line
★★灯火阑珊 screenshot
Level: 80
力量: 36
灵力: 243
物理攻击增长: 853-1043
法术攻击增长: 1145-1548
攻击等级 +50
致命一击率 +3%
法术攻击增长 +63
法术攻击增长 +63
法术攻击增长 +63
法术攻击增长 +63

魅灵 only
line
★★★灯火阑珊 screenshot
Level: 80
力量: 36
灵力: 243
物理攻击增长: 853-1043
法术攻击增长: 1145-1548
攻击等级 +55~65
吟唱时间 -5~10%
致命一击率 +3%
法术攻击增长 +70
法术攻击增长 +70
法术攻击增长 +70

魅灵 only
line
☆驱神杖 screenshot
Level: 81
力量: 41
灵力: 247
物理攻击增长: 257-314
法术攻击增长: 586-597
line
★忘机 screenshot
Level: 85
力量: 42
灵力: 259
物理攻击增长: 367-448
法术攻击增长: 839-856
体质 +10~11
生命值 +105
 
★陶然自忘机 screenshot
Level: 85
力量: 42
灵力: 259
物理攻击增长: 367-448
法术攻击增长: 839-856
体质 +14~15
生命值 +205
吟唱时间 -6%
line
★★灵隐杖 screenshot
Level: 90
力量: 45
灵力: 274
物理攻击增长: 425-519
法术攻击增长: 973-1085
体质 +6~7
生命值 +205
吟唱时间 -6%

魅灵 only
line
☆璇玑 screenshot
Level: 91
力量: 45
灵力: 277
物理攻击增长: 292-357
法术攻击增长: 666-680
line
★非人间 screenshot
Level: 95
力量: 47
灵力: 289
物理攻击增长: 399-488
法术攻击增长: 914-933
灵力 +10~11
致命一击率 +1%
line
★天地非人间 screenshot
Level: 95
力量: 47
灵力: 289
物理攻击增长: 399-488
法术攻击增长: 914-933
灵力 +16~17
致命一击率 +2%
吟唱时间 -6%
line
★金顶佛光 screenshot
Level: 99
力量: 49
灵力: 301
物理攻击增长: 399-488
法术攻击增长: 914-933
吟唱时间 -6%
法术攻击增长 +63
真气值 +285
line
★回风拂柳 screenshot
Level: 100
力量: 47
灵力: 289
物理攻击增长: 442-529
法术攻击增长: 897-915
Random
line
★★天地非人间·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 49
灵力: 304
物理攻击增长: 462-564
法术攻击增长: 1058-1079
灵力 +16~17
致命一击率 +2%
吟唱时间 -6%
line
★★人间只天地 screenshot
Level: 100
力量: 47
灵力: 289
物理攻击增长: 573-700
法术攻击增长: 1316-1342
Random
line
★★再世阴阳·轮回 screenshot
Level: 100
力量: 49
灵力: 304
物理攻击增长: 462-564
法术攻击增长: 1058-1079
灵力 +16~17
致命一击率 +2%
吟唱时间 -6%
 
★★轮回转生·六道 screenshot
Level: 100
力量: 47
灵力: 289
物理攻击增长: 573-700
法术攻击增长: 1316-1342
Random
line
★人间只天地 screenshot
Level: 100
力量: 47
灵力: 289
物理攻击增长: 630-770
法术攻击增长: 1448-1476
Random
line
★★金澜短杖 screenshot
Level: 100
力量: 49
灵力: 304
物理攻击增长: 487-596
法术攻击增长: 1117-1140
太清咒:受到攻击时有一定几率解除自身异常状态,同时免疫击晕
、减速效果,移动速度提高200%,持续5秒。

生命值 +350
攻击等级 +2
line
★★灵犀法杖 screenshot
Level: 100
力量: 50
灵力: 300
物理攻击增长: 543-664
法术攻击增长: 1116-1448
致命一击率 +4%
吟唱时间 -6%
真气值 +310

魅灵 only
line
★★灵犀 screenshot
Level: 100
力量: 50
灵力: 300
物理攻击增长: 584-707
法术攻击增长: 1168-1507
Random

魅灵 only
line
★★轮回权杖 screenshot
Level: 101
力量: 50
灵力: 308
物理攻击增长: 611-746
法术攻击增长: 1245-1578
攻击等级 +30
致命一击率 +4%
灵力 +10~11
法术攻击上限 +118
生命值 +205

魅灵 only
line
★★★轮回之约 screenshot
Level: 101
力量: 50
灵力: 308
物理攻击增长: 623-761
法术攻击增长: 1270-1610
攻击等级 +40
致命一击率 +4%
灵力 +10~11
法术攻击上限 +118
生命值 +205

魅灵 only
line
★★★轮回约遗恋 screenshot
Level: 101
力量: 50
灵力: 308
物理攻击增长: 623-761
法术攻击增长: 1270-1610
攻击等级 +70
太清咒:受到攻击时有一定几率解除自身异常状态,同时免疫击晕
、减速效果,移动速度提高200%,持续5秒。

吟唱时间 -12%
灵力 +25
生命值: +500
法术攻击上限 +154
法术攻击增长 +84

魅灵 only
line
★★★轮回 screenshot
Level: 101
力量: 50
灵力: 308
物理攻击增长: 685-837
法术攻击增长: 1397-1771
Random

魅灵 only
line
☆囚龙 screenshot
Level: 101
力量: 50
灵力: 308
物理攻击增长: 328-400
法术攻击增长: 748-763
 
★舍神 screenshot
Level: 105
力量: 51
灵力: 320
物理攻击增长: 429-524
法术攻击增长: 981-1001
致命一击率 +2%
法术攻击上限 +106
灵力 +12~13
line
☆枯荣 screenshot
Level: 111
力量: 54
灵力: 338
物理攻击增长: 363-444
法术攻击增长: 831-847
line
☆苍茫 screenshot
Level: 121
力量: 59
灵力: 369
物理攻击增长: 399-488
法术攻击增长: 914-933
line
☆封神 screenshot
Level: 131
力量: 63
灵力: 399
物理攻击增长: 436-533
法术攻击增长: 998-1018

Previous      Weapon      Next